Ethische zaken

Printervriendelijke versie

MC Groep heeft respect voor de mens als individu en voor zijn/haar levensovertuiging. Wij zien de patiënt als middelpunt van ons handelen en een zorgvuldige beantwoording van de zorgvraag als onze verantwoordelijkheid. Wij beschouwen iedere patiënt als waardig en uniek, die wij open, eerlijk en respectvol benaderen. Deze erkenning van de eigenheid van de persoon (patiënt én medewerker) is hét uitgangspunt van de inrichting van en bejegening binnen onze zorg. Wij stellen de patiënt in staat om zelf beslissingen te nemen. Daarmee heeft de patiënt een eigen verantwoordelijkheid, met rechten én plichten. Dit geldt zowel voor onze patiënten en zijn/haar naasten als voor onze medewerkers.

Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO)
De Wet op de Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst (WGBO) ligt aan de basis van alle zorgverlening. In de WGBO staan de rechten en plichten beschreven van patiënten die zorg krijgen. De WGBO gaat over de relatie tussen de patiënt en de zorgverlener. Een belangrijk begrip in de WGBO is 'informed consent'. Zorgverleners mogen alleen handelen als zij toestemming hebben van de patiënt.

Wilsbekwaamheid

Wij spreken van wilsonbekwaamheid als een patiënt niet in staat is tot een redelijke afweging van zijn belangen in de zaak die aan de orde is. Meestal zal het voor arts en familie duidelijk zijn of een patiënt voldoende wilsbekwaam geacht moet worden voor de beslissing die aan de orde is. Maar er kan twijfel bestaan bij de familie of bij de arts. In beide gevallen is de arts dan gehouden een andere arts te raadplegen. Daarna is het de behandelend arts die de mate van wilsonbekwaamheid bepaalt.

Medisch handelen rond het levenseinde
Zorgvuldigheid en behoedzaamheid in de zorgverlening geldt in het bijzonder wanneer het om zorg rond het levenseinde van een patiënt gaat. Hij/zij verkeert immers in een bijzonder kwetsbare positie.

Bij een verzoek om actieve levensbeëindiging kan de arts op grond van gewetensbezwaren de gevraagde hulp weigeren. Hierbij is het de morele plicht van de arts om de patiënt bij te staan bij het zoeken naar alternatieven. Aldus wordt de gewetensvrijheid van de arts gerespecteerd terwijl de hulpvrager niet alleen wordt gelaten.

Wanneer het gaat om medische beslissingen rond het levenseinde, worden de grenzen en mogelijkheden bepaald door het kader van de wetgeving. Die wetgeving bepaalt dat, in het geval van een levensbeëindiging op verzoek, het handelen van de arts ter zake achteraf wordt getoetst door een regionale commissie die daartoe door de overheid in het leven is geroepen.

Folders
Op de folderpagina vindt u onder andere de folder Bloedtransfusie en de folder Niet-reanimeren en andere behandelbeperkingen. Neem altijd uw identiteitsbewijs en medicatieoverzicht mee naar uw afspraak in het ziekenhuis! Dit geldt ook voor kinderen.
Het is nodig om uw onderzoek, opname of afspraak/behandeling zo veilig mogelijk te laten verlopen. Meer weten? Kijk op onze webpagina over Inschrijving & Identificatie.

Contract met zorgverzekeraars
Wij zijn door alle verzekeraars gecontracteerd, maar niet voor alle zorg. Wij adviseren u bij uw verzekeraar na te gaan of de zorg waarvoor u komt, vergoed wordt.